Algemene voorwaarden

1. Algemene bepalingen 
1.1 Lorelei Vrouwenfestival wordt georganiseerd door Stichting Lorelei en wordt gehouden op: Groepskampeerterrein De Banken Dasselaarweg 3896 LT Zeewolde M 06 46316746 (Margje Beekenkamp) E margje@loreleifestival.nl W www.loreleifestival.nl Triodos Bank 212.273.698, tnv Stichting Lorelei, Zuilichem.
1.2 Het Lorelei Vrouwenfestival is een festival van, voor en door vrouwen. Het heeft ten doel vrouwen de mogelijkheid te bieden zich met hun eigen talenten te presenteren aan een grote groep vrouwen, in een warme, sfeervolle omgeving.
1.3 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle rechthandelingen die door, namens of met het Lorelei Vrouwenfestival worden gesloten ter uitvoering van de onder 1.2 genoemde doelstelling.
1.4 Op deze voorwaarden is de Nederlandse wetgeving bij uitsluiting van toepassing. Bij eventuele geschillen is de rechter te Den Haag bevoegd, in voorkomende gevallen kunnen zaken bij de kantonrechter van dit arrondissement voorgebracht worden.
1.5 Onder deelnemer verstaan wij de vrouwen die een toegangskaart kopen voor het Lorelei Vrouwenfestival.
1.6 Onder medewerker verstaan wij de vrouwen die hun product of dienst op het Lorelei Vrouwenfestival aanbieden, als marktvrouw, verwen/healingvrouw, workshopgever, artiest of vrijwilliger.

2. Inschrijving 
2.1 Inschrijving voor deelname aan het Lorelei Vrouwenfestival is alleen mogelijk via de Lorelei webwinkel, tenzij anders overeengekomen.
2.2 Na betaling wordt je naam op de toegangslijst gezet.
2.3 Met inschrijving voor het Lorelei Vrouwenfestival geeft de deelnemer aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
2.4 Inschrijving geschiedt voor het gehele festival. Deelname per dag is niet mogelijk.

3. Annuleringsvoorwaarden 
3.1 Deelnemers: Eenmaal betaalde toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd. Wel staat het de deelnemer vrij om haar toegangsbewijs aan een ander te geven of te verkopen. De deelnemer laat in dat geval de organisatie van het Lorelei Vrouwenfestival weten wie er in haar plaats komt.
3.2 Medewerkers: 
Bij annulering 45 dagen voor aanvang van het festival wordt het volledige bedrag minus €25 administratiekosten teruggestort.
Bij annulering binnen 45 dagen tot 10 dagen voor het festival is 50% van het entreebedrag verschuldigd. De eventuele bestelde extra`s (cateringpakket, tipi, marktkraam en elektra) worden 100% terugbetaald.
Bij annulering binnen 10 dagen voor aanvang, met vrijdag als startdatum, is het gehele bedrag verschuldigd, inclusief bestelde extra`s. Het staat de medewerker vrij om in dat geval haar entreebewijs door te geven aan een andere vrouw om als deelnemer aanwezig te zijn. De medewerker laat in dat geval de organisatie van het Lorelei Vrouwenfestival weten wie er in haar plaats komt.
3.3 Als het festival door weersomstandigheden of op last van derden gestaakt dient te worden verleent de Lorelei organisatie geen restitutie van inschrijfgelden.

4. Aansprakelijkheid 
4.1 Deelname aan (de activiteiten gedurende) het Lorelei Vrouwenfestival geschiedt voor eigen rekening en risico. Dit geldt voor alle aanwezigen op het festival, te weten medewerkers, vrijwilligers, deelnemers of toeleverende partijen.
4.2 De organisatie is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal door derden.
4.3 De deelnemer is aansprakelijk voor door haar veroorzaakte beschadiging aan tenten en apparatuur.

5. Auteursrecht en eigendomsrecht publicaties 
5.1 Publicaties van het Lorelei Vrouwenfestival zijn uitsluitend bestemd voor deelnemers en medewerkers van het Lorelei Vrouwenfestival. De deelnemers zijn gehouden het auteursrecht c.q. copyright te respecteren dat betrekking heeft op het festival. Dit recht houdt onder meer in dat niets van het werk gekopieerd en/of aan derden ter beschikking mag worden gesteld, zonder voorafgaande toestemming.

6. Privacy 
6.1 Persoonlijke gegevens van de deelnemers worden door de organisatie niet opgeslagen, vastgelegd, doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan in verband met het Lorelei Vrouwenfestival. 6.2 Tijdens het festival worden foto`s gemaakt, die voor publicaties kunnen worden gebruikt. Na afloop van het festival ontvangen alle aanwezige vrouwen een link naar de foto`s en kan een deelnemer voor een genoemde datum aangeven dat foto`s waarop zij staat verwijderd worden. Vervolgens beschouwen wij de foto`s als vrij bruikbaar voor PR uitingen. Uiteraard gaan wij respectvol en zorgvuldig om met het beeldmateriaal.

7. Veiligheid 
7.1 Bij alle activiteiten tijdens het Lorelei Vrouwenfestival staat de veiligheid en respect voor de omgeving voorop. Aanwijzingen van de organisatie, medewerkers en vrijwilligers dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Iedere deelnemer wordt tevens geacht zelf de nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen.
7.2 De organisatie van het Lorelei Vrouwenfestival behoudt zich het recht voor deelnemers van het festival te verwijderen indien zij zich niet aan de huisregels houden.
7.3 Als een deelnemer situaties signaleert die tot onveiligheid kunnen leiden, dient zij deze te melden aan de de organisatie en/of haar vrijwilligers.
7.4 Deelnemers die bijzondere medische omstandigheden hebben, dienen dit voorafgaand aan het festival te melden bij de organisatie.
7.5 De organisatie zorgt voor een calamiteitenplan dat bij medewerkers bekend is.
7.6 Gebruik, bezit en het verhandelen van drugs is niet toegestaan.
7.7 De organisatie schenkt alleen wijn en bier tijdens de diners en verwacht dat de deelnemers alleen met mate alcohol gebruiken.

8. Versie, Publicatie en Aanpassingen 
8.1 Deze voorwaarden zijn onderhavig aan veranderingen. Dit is versie: 2018-1.0.
8.2 Deze voorwaarden staan gepubliceerd in de Lorelei webwinkel.
8.3 Kennelijke fouten of vergissingen in de flyers van het Lorelei Vrouwenfestival en andere publicaties zoals het internet binden het Lorelei Vrouwenfestival niet. Het Lorelei Vrouwenfestival behoudt zich het recht voor dergelijke errata te wijzigen.

Wil jij er ook bij zijn deze zomer?

Lorelei is een plek om op te laden, je vrouw zijn te voeden, om te verbinden met gelijkgestemden. Koop nu je ticket, je bent welkom!